Sutarat School

Award
นักเรียนของโรงเรียนเราได้รับรางวัลจากสถาบันที่น่าเชื่อถืออยู่พอสมควร เนื่องจากทางโรงเรียนเชื่อว่าการผลักดันและสนับสนุนนักเรียนเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนของเราพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และในอนาคตทางโรงเรียนของเราก็ได้เริ่มดำเนินการเพิ่มการเรียนการสอนพิเศษในวันเสาร์สำหรับนักเรียนที่สนใจจะพัฒนาตนเอง ซึ่งทางเรายังคงรับนักเรียนอยู่เสมอ หากท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับ
There are students of our school receiving awards from reputable institutions. Because the school believes that driving and supporting students is what keeps our students always improving. And in the future, our school has started to add special tuition on Saturday for students who are interested to improve themselves. Which we are always accepting students If any parents are interested, click the button below.
Click Here
Previous
Next
Play Video

Explore more about Sutarat School
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนศุทธรัตน์

สนใจสมัครเรียน
Online Application

ค่าเทอม
Tuition Fee

ความเห็นจากผู้ปกครอง
Comment From other parents

ประวัติโรงเรียนศุทธรัตน์
School History

Our Moto

发展道德,智力,体育,团结和美丽,这是持续增长到繁荣新时代的五个基本要素。

To develop Morality, Intelligence, Sports, Unity and Beauty, five essential factors for continuous growth to prosperous new era.

เราบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เพียบพร้อมด้วย จริยธรรม คุณธรรม สร้างปัญญา และส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และซึมซับสุนทรียศาสตร์ ด้านศิลปะ ดนตรี ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อประกอบรวม หลักการทั้ง 5 ประการ เข้าด้วยกันแล้ว จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

德:道德

Morality

Loyalty, perseverance, allegiance, faith and self-sufficiency.

จริยธรรม

กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดมัธยัสถ์ ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

智:智慧

Intelligence

Deeper and more profound knowledge of technology, versatility, initiative mind and experience.

ปัญญา

ความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์เท่าทันเทคโนโลยี

体:体育

Sports

For healthier body as we realize the facts that: sound mind in sound body.

พละศึกษา

พละกำลัง สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

统:统一

Unity

Good team work, well understanding among each other.

หมู่คณะ

เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น

美:美学

Beauty

To infuse the love and appreciation on art as well as music.

สุนทรียศาสตร์

ซึมซับสุนทรียภาพ ด้านศิลปะและดนตรี

TUITION FEE
ค่าเทอม

The amount of tuition fee depends on which class that students about to entry in each semester. 

ค่าเล่าเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับชั้นเรียนที่นักเรียนทำการลงทะเบียนเรียนแต่ละครั้ง

Frequently asked questions
คำถามที่พบบ่อย

ชั้นเตรียมอนุบาล ค่าเรียนและค่าดูแล 3100 บาท/เดือน

Nursery 3100 THB/M

ชั้นอนุบาล ๑ ค่าเรียน 9,550 บาท/เทอม

Kindergarten 9,550 THB/Semester

ชั้นอนุบาล ๒-๓ ค่าเรียน 9,550 บาท/เทอม

Kindergarten 9,550 THB/Semester

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ค่าเรียน 11000 บาท/เทอม

Primary School/Elementary School 11000 THB/Semester

  1. โรงเรียนศุทธรัตน์(บางปลาสร้อย) เลขที่ 17/5 ง ถ.วชิรปราการ ซ.นพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000 ติดต่อสอบถาม 038-791-135                                                                                                                                                                                                                            Sutarat School(Bangplasoi) 17/5 Vachiraprakarn Road, Chon Buri District, Chon Buri
  2. โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย(บ้านสวน) เลขที่ 155/19 หมู่9 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ติดต่อสอบถาม 038-285-629
  • ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1 – 3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา,มารดา และผู้สมัครเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา,มารดา ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของผู้สมัครเรียน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา,มารดา และผู้สมัครเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา,มารดา ใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของผู้สมัครเรียน รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป เอกสาร ปพ.1 – ปพ.9 เอกสาร ปศ.20 ******เรามีบริการรถรับส่งของโรงเรียน ราคาไม่เพง นะครับ******

โรงเรียนสุทธรัตน์ของผมเปิดมากว่า 60 ปีแล้วครับ ตั้งแต่โรงเรียนเป็นอาคารไม้ จนปัจจุบันเป็นอาคารตึกหลายชั้นครับ นักเรียนรุ่นแรก ๆ น่าจะมีอายุ 60 กว่าปี แล้วครับ โรงเรียนเรามีสองแห่งครับ รับนักเรียนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล(อายุตั้งแต่ 2 ปี 3 เดือน) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใกล้ที่ไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับ

Suttarat School has been open for more than 60 years since the school is a wooden building. Until now it is a multi-storey building. The early students should be over 60 years old. We have two schools. Accept students from Pre-kindergarten (2 years 3 months old) to grade 6. You can contact the one that close to you.

โรงเรียนของเรามีครูต่างชาติเพื่อสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาครับ

Yes, we do have english teacher and chinese teacher.

Parent say about US

สิ่งที่ผู้ปกครองท่านอื่นพูดถึงเรา

"ทางโรงเรียนใส่ใจนักเรียนดีครับ ผมชอบโรงเรียนนี้นะ"
This school cares about students, I really like the school.
S__61989047
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
"ชอบบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะ สิ่งแวดล้อมและเพื่อนๆของลูกทำให้ลูกอยากมาโรงเรียนค่ะ"
I like the atmosphere in the school. The environment plus my daughter's friends made my daughter want to come to school.
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
"ครูเอาใจใส่ดีครับ ไม่คิดย้ายไปไหน"
The teacher is very attentive. I don't have any idea of moving to other school.
S__61989048
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
"โรงเรียนเน้นทั้งวิชาการและการเข้าสังคมครับ ลูกผมสนุกมากที่ได้มาโรงเรียน"
The school focuses on both academic and social. My child had a lot of fun coming to school.
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

Our Blog

Online Application

เราจะทำการส่งรายละเอียดให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการรายงานตัวภายหลัง

โรงเรียนจะติดต่อกลับทันทีเมื่อรับใบสมัคร

Sutarat History

ประวัติของโรงเรียนศุทธรัตน์

[dflip id="2052"][/dflip]
Share on facebook